.

Všeobecné podmínky pro ubytování a stravování a Ubytovací řád

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

1. Objednávka pobytu a služeb

 1. Písemná forma 
  V případě zájmu o pobyt v rekreačním zařízení ARA Malá Skála (dále jen RZ ARA), zašlete řádně vyplněnou a podepsanou objednávku na adresu Aleš Ressler, Nerudova 1492, 511 01 TURNOV nebo na e-mailovou adresu ales@ara-agentura.cz
 2. Objednávka on-line
  Objednávku pobytu a služeb je možné vyplnit a odeslat také přímo na našich webových stránkách. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE
 3. Odesláním on-line objednávky na těchto stránkách, potvrzuje organizátor pobytu, že jsou mu Všeobecné podmínky pro ubytování a stravování a Ubytovací řád RZ ARA známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
 4. Objednávku Vám potvrdíme písemně e-mailem nebo dopisem a zároveň Vám dle domluvy sdělíme platební podmínky  – platba na fakturu, na zálohovou fakturu  na polovinu částky, nebo platba na místě podle skutečně odebraných služeb podle aktuálního ceníku našich služeb.  
 5. Objednávka se stává závaznou, teprve po našem potvrzení poštou nebo e-mailem.

2. Úhrada akce

 1. Před zahájením objednané akce Vám zašleme fakturu na polovinu částky objednaných služeb, která je splatná 30 dní před zahájením pobytu na účet ARA-AGENTURY s.r.o.
 2. V případě pozdější objednávky je záloha splatná později.
 3. V případě nezaplacení domluvené zálohové faktury v dohodnutém termínu
  závazná objednávka zaniká.
 4. Celá částka může být zaplacena i na místě při příjezdu, po vzájemné domluvě a potvrzení e-mailem. 
 5. Doplatek bude zaplacen při zahájení akce v hotovosti podle skutečného počtu osob a objednaných služeb. Objednavateli bude vystavena konečná faktura.
 6. U školních akcí má pedagogický doprovod ubytování, stravování a rafting zdarma (viz ceník)
 7. Platba za outdoorové skupinové programy bude vybrána v hotovosti na místě při zahájení pobytu.
 8. Před zahájením akce má jednatel ARA-AGENTURY s.r.o. právo vybrat vratnou zálohu ve výši 2.000 – 5.000 Kč, která bude použita na úhradu ztrát nebo opravu poškozeného majetku RZ ARA. Po skončení pobytu bude záloha, v případě, že k výše uvedenému nedošlo, vrácena v plné výši.
 9. Ztráty a poškození majetku budou účtovány dle platného ceníku (viz Ubytovací řád).

3. Storno

3.1 Stornovací podmínky

 1. Jakékoli změny z Vaší strany (změna termínu, počtu účastníků, zrušení plánované akce) je možné provést pouze písemně na naši adresu, případně na e-mail: ales@ara-agentura.cz
 2. Při zrušení závazně objednané akce, je nutné uhradit ARA-AGENTUŘE s.r.o. účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly. ARA-Agentura s.r.o. má právo odečíst stornovací poplatek z předem zaplacené zálohy.

3.2 Stornovací poplatky při zrušení pobytu

 • 14 – 10 dnů před zahájením akce 30% celkové ceny
 • 9 – 1 den před zahájením pobytu 50 % celkové ceny

UBYTOVACÍ ŘÁD RZ ARA MALÁ SKÁLA

1. Odpovědné osoby

 • Veškeré provozní informace konzultujte s jednateli ARA-AGENTURA s.r.o.:
  Alešem Resslerem – tel:+420 603 54 72 72 e-mail: ales@ara-agentura.cz               a Ivetou Resslerovou -tel:+420 604 255 699 e- mail: iveta@ara-agentura.cz
2. Ubytování

2.1 Příjezdový den

 1. Při příjezdu do RZ ARA předejte SEZNAM UBYTOVANÝCH 
 2. Ubytování v den příjezdu je obvykle od 14 hodin, není-li dohodnuto jinak. V případě nutnosti Vám mohou být při dřívějším příjezdu věci uschovány.
 3. Dobu příjezdu prosím zavolejte s dostatečným předstihem paní Resslerové.
 4. Za poplatek Vám můžeme na základě předchozí domluvy odvést věci z nádraží ČD nebo autobusové zastávky v Malé Skále (při Vašem odjezdu také).
 5. Po příjezdu si organizátor pobytu převezme chatky (pokoje), inventář, bude seznámen s ubytovacím řádem, kterým jsou rekreanti povinni se řídit a předá odpovědné osobě seznam účastníků akce s adresou a datem narození.
 6. Po převzetí ubytovacích prostor si organizátor pobytu ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí odpovědné osobě.
 7. Doplatek za poskytované služby při pobytu v RZ se hradí po příjezdu do objektu odpovědné osobě na základě předem dohodnuté ceny, podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami pro pobyt a stravu v RZ ARA Malá Skála (pokud při objednávce pobytu nebyl dohodnut jiný způsob).
 8. V případě, že jsou v chatkách a na pokojích lůžkoviny, které nemáte objednány, odneste je (nebo dejte) vždy na volnou postel, dle pokynů personálu.

2.2 Odjezdový den

 1. Poslední den pobytu se ubytovací prostory předávají uklizené do 10 hodin ráno, není-li dohodnuto jinak. Přitom všechna sportoviště a další služby areálu RZ jsou návštěvníkům k dispozici až do času jejich odjezdu. Po dohodě je možné uschování zavazadel do Vašeho odjezdu, příp. jejich odvoz. (viz. 2.1.c)
 2. Chatky a pokoje se předávají zametené (i pod postelemi) s vysypaným košem.
 3. U chatek se dají při předání v poslední den pobytu šuplíky na verandu.
 4. Ve stanech se vyklepou matrace a posbírají papírky. Kolem chatek, pokojů a stanů budou posbírané papírky!
 5. Při zapůjčení klíče se po ukončení pobytu klíč nechává ve dveřích chatky (pokoje).
 6. Zapůjčené povlečení se poskládané podle druhů vrátí do jídelny.
 7. V případě, že jsou v chatce a na pokojích lůžkoviny, budou poskládány na postelích.

3. Stravování 

3.1. Vaříme pro skupiny od 20 lidí. V případě menšího počtu osob ve skupině ( i jednotlivci) nás kontaktujte, domluva možná)

3.1 Výdej jídel

 1. Časový rozvrh výdeje jídel bude domluven při příjezdu s odpovědnou osobou. Nejdříve však (pokud není domluveno jinak):
  • Snídaně od 8.00 do 9.00
  • Oběd od 11.30 do 12.30
  • Večeře od 17.30 do 18.30

  Výdej dalších jídel (svačiny… atd.) dle domluvy.

 2. Dohodnutý časový plán je nutné přesně dodržovat. Na výdej jídla přicházejte jako celá skupina. V případě nečekaného zpoždění nás prosím neprodleně informujte (osobně nebo na tel.: 604 255 699)
 3. K okénku choďte při výdeji po menších skupinkách, usnadníte tak průchod ostatním.
 4. Použité nádobí vracejte k příslušnému okénku a příp. zbytky jídla shrňte do připravené nádoby! Talíře, hrnečky a příbory dávejte zvlášť! Stoly, které jste používali, po sobě ukliďte!
 5. Nápoje jsou k dispozici u výdeje jídla. V případě plné penze pitný režim po celý den. Ostatní za příplatek /osoba/den.

3.2 Další požadavky na stravu

 1. Místo oběda je možno domluvit balíčky (nutno domluvit před pobytem viz Objednávka pobytu a služeb).
 2. Zvláštní požadavky na skladbu stravy jednotlivce nebo skupiny (vegetariánství, bezlepková dieta atd.) je nutné projednat předem s paní Resslerovou. V takovém případě si vyhrazujeme právo na zvýšení ceny stravného.

4. Pravidla pro ostatní provoz

4.1 Jídelna a veranda

 1. Před jídelnou je Vám na požádání k dispozici lednička, mikrovlnná trouba, dvouplotýnkový vařič, varná konvice a nádobí. V případě jejich použití dbejte na bezpečnost a závady či poškození ihned hlaste odpovědné osobě.
 2. V jídelně je Vám na požádání k dispozici dataprojektor a TV přístroj. Pokud je chcete použít, požádejte o to při Vašem příjezdu odpovědnou osobu.
 3. Na verandě je Vám volně k dispozici stůl na stolní tenis (viz půjčovné)
 4. Jídelnu a verandu je možné využít pro Váš osobní program mimo dobu výdeje jídla, po domluvě všech aktuálně ubytovaných skupin.
 5. Stoly v jídelně a na verandě dejte vždy do původního stavu (dle pokynů personálu RZ ARA) pokud je použijete pro svůj osobní program.

4.2 Hřiště a ohniště

 1. Pro jakékoli sportovní hry (kromě stolního tenisu) je možné používat výhradně hřiště.
 2. V areálu je volně přístupné hřiště na míčové hry, volejbalové hřiště a ohniště.
 3. Při použití ohniště ručí pedagogický dozor za dodržování všech pravidel při zacházení s ohněm, zajištění úklidu ohniště a jeho okolí. Můžeme Vám zapůjčit pilu a sekeru na přípravu dřeva. Na požádání Vám také můžeme zapůjčit opékače.
 4. Ohniště a hřiště je možné využít pro Váš osobní program, po domluvě všech aktuálně ubytovaných skupin.
 5. Po ukončení programu u ohniště dejte lavičky zpět na své místo (dle pokynů personálu)!

4.3 Chaty, pokoje a stany

 1. Kazetové magnetofony, CD přehrávače, radia apod. je možno používat pouze uvnitř chatky nebo pokoje a hlasitost volit s ohledem na ostatní ubytované.
 2. Platí zákaz sezení na zábradlí chatek.
 3. Inventář z chatek, pokojů a stanů není dovoleno vynášet ven a provádět jakékoliv změny v uspořádání chatek a pokojů.
 4. Za psaní po zdech a postelích bude účtováno 10 Kč za každé písmeno (viz poplatky).

4.4 Dále žádáme návštěvníky RZ ARA aby:

 1. Dodržovali zásady hygieny při použití WC, umýváren a sprch (spláchnutí, čistota atd.)! V případě nestandardního znečištění prostor si daný úklid zajistí ubytovaný nebo ubytovaní sami!
 2. Dodržovali pořádek v celém areálu RZ ARA a odpadky odhazovali na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice a nádoby na tříděný odpad u hlavní budovy)!
 3. Respektovali zákaz kouření v prostorách celého areálu RZ ARA (možné pouze po domluvě na vyhrazeném místě)!
 4. Respektovali noční klid od 22.00 do 7.00 hodin!!!

5. Poplatky v RZ ARA

5.1 Místní a Rekreační poplatek

 1. Místní poplatek za lázeňský  rekreační pobyt 30 Kč/osoba/noc, který se platí obci, platí osoby na rekreaci. Poplatek neplatí děti do 18 let, důchodci nad 70 let a pedagogický dozor.

5.2 Půjčovné

 1. Na místě je možno zapůjčit různé sportovní pomůcky (míče, pálky atd.) a stolní hry za mírný poplatek. Půjčovné je 5-10 Kč za 24 hodin za půjčenou věc. Poplatek za půjčovné, ztrátu nebo zničení půjčené věci se platí až při jejím navrácení, dle aktuálního ceníku půjčovaných věcí vyvěšeného u jídelny. Při půjčení nahlásí návštěvník své jméno a školu (skupinu), ze které je. Od této chvíle osobně zodpovídá za zapůjčenou věc.
 2. Na zapůjčené věci se vybírá kauce dle hodnoty věcí.
 3. Půjčovní doba je 15 min. po každém výdeji jídla u jídelny.

5.3 Poplatky za ztrátu či zničení věcí

 • rozbité okno – chatka – 400 Kč
 • rozbité okno – pokoj – 700 Kč
 • nápisy(viz 4.3.d) – 10 Kč/písmeno (znak)
 • ztráta (zničení) košťátka – 50 Kč
 • ztráta (zničení) lopatky – 50 Kč
 • ztráta (zničení) opékače – 100 Kč
 • ztráta klíče – 50 Kč
 • poškození židle, postele, stolu, atd. – 100-1000 Kč (dle náročnosti opravy)
 • poškození celty u stanu (porušení impregnace spreji, natržení apod.) – 500-2000 Kč (dle náročnosti opravy)
 • ostatní poškození podle dohody s p. Resslerem nebo pí. Resslerovou

5.4 Ostatní poplatky

 1. Za odvoz zavazadel z nádraží ČD nebo autobusové zastávky v Malé Skále si účtujeme poplatek za osobu /jedna cesta.  Platba je v hotovosti na místě. Služba je poskytována pouze na základě předchozí domluvy.
 2. Za objednané outdoorové aktivity, které zajišťujeme pouze externě se taktéž platí až na místě.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE