.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A INFO K POBYTOVÝM TÁBORŮM

 Tábory budou probíhat podle aktuálních platných nařízení (vládních, hygienických) 

MÍSTO TÁBORA: RZ ARA Malá Skála

   Malá Skála je perlou Českého ráje. V blízkosti se nachází zřícenina hradu Vranova, hrad Frýdštejn, řeka Jizera a koupaliště na Frýdštejně. V táboře  jsou splachovací záchody, umývárna a sprchy s teplou vodou. V samostatné budově je kuchyň a jídelna. Dále je dětem k dispozici  hřiště na míčové hry, stoly na stolní tenis a ohniště. Program táborů se zaměřuje na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty a prvky prožitkové pedagogiky. Děti se mohou například zúčastnit dobrovolně i lehkého raftingu  pod vedením instruktorů s licencí. Tábory jsou vhodné nejlépe pro děti školou povinné (od 6 let nejlepe po 1. třídě ZŠ až po absolventy 9. třídy). Výjimky doporučujeme konzultovat telefonicky.

MÍSTO tábora je zvoleno s max. důrazem na nebezpečí povodní a leží na kopci.

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu:

ARA TÁBORY s.r.o. IČO: 03710327, Nerudova 1492, Turnov 511 01

(dále jen provozovatel)

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

 Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem. Smluvní vztah vzniká odesláním elektronické přihlášky  objednatelem  na www.ara-agentura.cz a následným potvrzení ze strany provozovatele – zasláním podrobných informací.

  PLATBA TÁBORA

 Po obdržení závazné přihlášky Vám  v případě, že Vámi požadované místo bude volné, zašleme podrobné informace k táboru. V  těch naleznete konkrétní informace k Vámi vybranému táboru (platby, odjezdy, organizační pokyny….) Dále Vám zašleme i list účastníka a formulář pro dětského lékaře. Tyto dokumenty nám předejte až na táboře – při předávání dětí. 

 Obdržíte číslo účtu a přidělený SS a VS pro platbu.Cena tábora je smluvní. Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy ceny jednotlivých běhů. V takovém případě platí pro objednatele cena, která byla na webu www.ara-agentura.cz uvedena v okamžiku odeslání elektronické přihlášky.

 Záloha 2000,- Kč je splatná  do 1 měsíce  po obdržení podrobných informací od provozovatele (poštou či  e-mailem), nejpozději však do 30.5. (od 1.2.-30.5. podle data zaslání přihlášky – pokud zašlete přihlášku již v roce 2023, je termín splatnosti až v únoru 2024) 

 Doplatek tábora  je splatný do 30. 5. 

 Pokud zašlete přihlášku po 1. 6., je záloha společně s doplatkem splatná do 14 dnů, po obdržení podrobných informací.

 Prosím vyčkejte na zaslání podrobných informací – ty začneme rozesílat až po novém roce, tudíž počítejte s platbou zálohy od února. Bude Vám přidělen VARIABILNÍ a SPECIFICKÝ SYMBOL pro platbu, abychom poznali, že daná platba je právě od Vás. 

STORNO PODMÍNKY 

 Zrušení účasti na akci objednatelem:

 Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem, zaslaným na adresu iveta@ara-agentura.cz (případně písemně, na adresu Nerudova 1492, Turnov 51101, doporučeným dopisem).  Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

 • Za zrušení pobytu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu objednatele se zpracováním osobních údajů před ukončením pobytu.
 • V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude provozovatelem účtován storno poplatek  v následující výši:

storno zaslané 30 a více dnů před začátkem akce – manipulační poplatek 500,- Kč

storno zaslané  29 – 15 dnů před začátkem akce – 35 % z ceny akce

storno zaslané  14 – 8 dnů před začátkem akce – 60 % z ceny akce

storno zaslané  7 a méně dnů před začátkem akce –  80 % z ceny akce

storno v den nástupu na tábor 100%  z ceny akce

 • Výjimkou je storno ze zdravotních důvodů – je nutné doložit lékařskou zprávu. Je-li  Vámi účast na akci  takto zrušena,  před jejím začátkem  – je účtován pouze manipulační poplatek 500,-Kč.
 • Při zrušení účasti na akci v jejím průběhupočínaje dnem odjezdu, vracíme pouze za neodebranou stravu (190,-Kč/den) a to jen při nemoci dítěte, na základě lékařského potvrzení. – na základě písemné žádosti zaslané nejpozději  do 30 dnů od skončení tábora – adresu Aleš Ressler, Nerudova 1492, Turnov 511 01 nebo na e-mail iveta@ara-agentura.cz.
 • Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději sedm dnů před termínem objednaného pobytu.
 • V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

 Zrušení pobytu provozovatelem:

 Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

1) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním táborového řádu.

2) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

3) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)

4) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobyt (lékařské potvrzení list účastníka, kartička pojištěnce)

5) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.

6) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

7) V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí ještě před jejím začátkem (např. kvůli epidemické situaci).

 V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodu.1) – 4) může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu 190 Kč/den. V případě předčasného ukončení či zrušení pobytu dle bodu 5) a 6) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (190 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (110 Kč/den)  Objednatel musí provést písemnou žádost o vrácení fin. prostředků, nejpozději do 30 dnů od ukončení  objednaného pobytu.(e-mailem: iveta@ara-agentura.cz, poštou: ARA-TÁBORY, Nerudova 1492, Turnov 511 01)

 V případě neuskutečnění pobytu dle bodu 7) má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

 V případě zrušení pobytu provozovatelem, dle bodu 1) – 6) se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu.

 Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

INFLAČNÍ DOLOŽKA

  Objednatel bere na vědomí, že pokud míra inflace ode dne stanovení ceny (pro sezónu táborů 2024 je datum stanovení ceny 1.11.2023) do jeho zahájení překročí hranici 10%, je provozovatel oprávněn navýšit dodatečně cenu  – uplatnit tzv. inflační doložku v adekvátní výši. Míra navýšení nepřekročí míru inflace za období, kterého se inflační doložka týká.  Provozovatel je povinen o případném uplatnění inflační doložky informovat objednatele nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu a to formou zasláním informačního e-mailu na e-mailovou adresu objednatele, kterou uvedl v elektronické přihlášce na daný tábor.

  V případě, že by došlo k navýšení původní ceny o více jak 15%, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez uplatnění jakýchkoliv storno poplatků. Takové odstoupení od smlouvy musí být zasláno provozovateli nejdéle do 7 dnů od obdržení e-mailu s informacemi o navýšení – uplatnění inflační doložky. Storno je potřeba zaslat na adresu iveta@ara-agentura.cz. Provozovatel je povinen v takovém případě vrátit uhrazenou částku v plné výši zpět na účet objednatele, nejdéle do 7 dnů.

  Pokud se objednatel k zaslanému e-mailu o inflační doložce do 7 dnů nevyjádří, je to bráno za souhlas s nově nastavenými podmínkami – navýšením ceny. 

  Při výpočtu celkové míry inflace ode dne objednání až do zahájení tábora – pobytu se vychází z údajů Českého statistického úřadu (míra inflace vyjádření přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci).

  V případě navýšení ceny pobytu viz výše, bude objednatel informován, jak rozdíl mezi původní cenou a novou uhradit. Zda v hotovosti při příjezdu na tábor nebo doplatkem na účet provozovatele. 

DOPRAVA

 Přivezte děti na tábor VLASTNÍ DOPRAVOU. Vyhrazujeme si však  právo na změnu časů. V tom případě budete včas informováni.  Příjezd v neděli ( a odjezd je v sobotu v časovém rozpětí viz tabulka   podle okresů bydliště.

 Pokud Vám čas dle okresů nevyhovuje a nemůžete přijet ani v celkovém rozpětí  času příjezdu 9:00-11:15 a při odjezdu 10:30-12:00, neváhejte nás kontaktovat, určitě se domluvíme.

neděle- příjezd

na tábor

okres

sobota – odjezd

z tábora

9:00 – 9:45 Liberec, Jablonec n. N. 10:30 – 11:00
9:45 – 10:30 Semily 11:00  – 11:30
10:30 – 11:15 ostatní  11:30 – 12:00
 • z Malé Skály směr Frýdštejn cca 800 m.
 • Jak se k nám dostanete (jak to máte daleko) si naplánujte  ZDE

Příjezd:

 • počet míst k parkování je v RZ ARA omezen, zaparkujte podle pokynu navigátorů
 • příjem dětí bude na pódiu u ohniště.
 • mějte připravenou požadovanou zdravotní dokumentaci (lékařské potvrzení, list účastníka a kartičku pojištěnce a případné léky)
 • budeme upravovat informace a podmínky dle aktuální epidemiologické situace
 • v případě, že bude mít dítě teplotu, bude projevovat příznaky nemoci, nemůže být na tábor přijato. Zvažte tedy, pokud např. bude dítě nachlazeno, zda není lepší o pár dní příjezd na tábor odložit, až bude dítě zdravé
 • dětem bude také kontrolována hlava – vlasy – kvůli výskytu vší, prosím prohlédněte dětem doma hlavy raději i dříve – doma, ať předejdeme nepříjemnostem přímo v táboře

  UBYTOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU

 Děti jsou ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách, vícelůžkovém pokoji a ve dvoulůžkových stanech s postelemi a dřevěnou podlážkou po celé šíři stanu. Děti potřebují vlastní spacák.   V přihlášce si můžete  vybrat druh ubytování  a my Vám potvrdíme, zda Vámi vybraný druh ubytování a termín  je ještě volný, případně Vám  jiné volné  místo.

 Rádi bychom Vám nabídli možnost doplnit si jména kamarádů ke společnému  ubytování nebo k zařazení do společného  oddílu,  protože je možné, že v době, kdy budete  vyplňovat přihlášku, ještě nevíte, zda  některý z kamarádů na tábor pojede také. V takovém případě stačí napsat vzkaz na  e-mail:  iveta@ara-agentura.cz,  nebo poslat  SMS na  tel.: 604 255 699 a napsat s kým chce být Vaše dítě ubytováno,   nebo v oddíle. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět. Někdy se totiž sejdou do dvoulůžkového stanu i čtyři žádosti, nebo do oddílu více dětí než se dá zvládnout  a to opravdu nemá řešení  – v tomto případě  Vás většinou  kontaktujeme a řešíme věc telefonicky.

 Protože rozdělení na ubytování a do oddílů není možné  z časových a hlavně organizačních důvodů dělat až v den odjezdu  a děláme ho s předstihem, pište  opravdu nejpozději týden před zahájením tábora. Na pozdější sdělení nebude brán zřetel.   Předejdeme tak společně zbytečným nedorozuměním a přispějeme  ke klidnějšímu a pohodovějšímu průběhu tábora!!!

 LIST ÚČASTNÍKA

    V tomto dokumentu LIST ÚČASTNÍKA nám zákonní zástupci dítěte   sdělují a podepisují (v den odjezdu!!!):

 –  že si jsou vědomi právních následků uvedení nepravdivých údajů (např.: to že dítě je právě zdravé a ono není … apod.) Upozorňujeme například, že i situace kdy děti které mají vši přijedou na tábor, vystavuje rodiče těmto následkům a případným finančním postihům. Občas se totiž stane,  že rodiče nerozpoznají  hnidy, které mají inkubační dobu vylíhnutí 8 -10 dní. Pokud při  zdravotním úvodním filtru zjistíme, že dítě projevuje známky nějaké nemocii nebo má hnidy nebo vši, musíme totiž dle zákona vyžadovat, aby si rodiče odvezli okamžitě dítě domů a přivezli ho znovu zpět na tábor až po sjednání nápravy ( uzdravení,ostříhání, obarvení…atd.).     

– že případné poplatky, za návštěvu u lékaře na táboře, uhradí  nejpozději na konci tábora

– že souhlasí s TÁBOROVÝM ŘÁDEMkterým jsou povinni se účastníci řídit

zvýšenou pozornost věnujte také kolonce Kontakty na zákonné zástupce. Vyplňte,  kdo může dítě na táboře navštívit a komu může být dítě na konci tábora předáno !!! (viz. návštěvy) 

– souhlas či nesouhlas s RAFTINGEM-  součástí programu je v případě vhodných podmínek lehký rafting na řece Jizeře. Děti mají možnost dobrovolně rozhodnout o tom, zda se chtějí zúčastnit nebo ne. Zhruba hodinový úsek je vhodný pro plavce od 10 let. Mladší děti totiž zpravidla ani neunesou pořádně pádlo a proto jim nabízíme svezení cca 15 minut na stojaté vodě. Tento výcvik probíhá s proškolením dětí a pod dozorem instruktora vodní turistiky s certifikátem. Pokud tedy chcete,  aby se dítě raftingu na táboře zúčastnilo, vyznačte to v listu účastníka.   

   POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE –  Lékařské potvrzení. Nechte si potvrzení vystavit včas.  pokud má lékař Vašeho dítěte dovolenou, nemůže Vám jiný lékař, který Vaše dítě nezná toto potvrzení potvrdit. Má platnost 2 roky – záleží na datu vystavení.  Můžete  použít i jiný formulář s platnými údaji z jiné akce. Můžete nám dát pouze kopii, originál si ponechte. 

STRAVOVÁNÍ

  Stravování dětí je minimálně 5x denně. Stravování začíná obědem a končí dopolení svačinou. 

Snídaně a odpolední svačina – pečivo, pomazánky, buchta, jogurt….    

Dopolední svačina  – ovoce, zelenina

Oběd – polévka a teplé jídlo    

Večeře – teplé jídlo  

V případě, že děti mají hlad, je jim navíc  poskytnuto pečivo a pomazánka či máslo.                      

Děti mají k dispozici po celý den pití v uzavřených nádobách. Mohou si vybrat mezi šťávou, sladkým či hořkým čajem a vodou. 

 Zvláštní požadavky na skladbu stravy (vegetariánství, bezlepková dieta…atd.) je nutné projednat předem.

 V takovém případě si vyhrazujeme právo na případné zvýšení ceny stravného nebo Vás požádáme o dodání nějakých potravin, na které je dítě zvyklé – např. bezlepkové pečivo, bezlaktózové jogurty…. Také v případě dalších netradičních problémů (zdravotních, výchovných, rodinných apod.) doporučujeme volat předem na  tel.: 604 255 699. 

 

MOBILNÍ TELEFONY A JINÁ ZAŽÍZENÍ

ROZHODLI JSME SE ZÁKAZAT DĚTEM NA TÁBOŘE MOBILNÍ ELEFONY   

    a ostatní zařízení přenášející obraz a zvuk 

 • toto opatření je dnes už naprosto běžné i na jiných táborech a školních akcích
 • rodiče informujeme o dění na táboře několika e-maily  statusy na FB
 • v nich sdělujeme  jak se děti mají, jak zvládají počasí a informujeme rodiče např. o změnách v dopravě …atd.
 • zároveň v nich informujeme o programu s odkazy na fotky pořízené v průběhu tábora
 • rodiče mají možnost posílat dětem na tábor e- maily, které jim každý den tiskneme a předáváme
 • v případě nutnosti mohou rodiče vznášet i telefonické dotazy ve vymezeném čase 
 • individuální informace o změnách zdravotním stavu, problémech s chováním dětí, stýskáním apod. řešíme vždy telefonicky 
 • dříve jsme tolerovali, že děti komunikují s rodiči mobilními telefony, které sloužili pouze k telefonování a SMS zprávám
 • telefony, které mají děti na táboře dnes, však narušují chod tábora, protože je děti používají k jiným účelům
 • telefony mají dnes různé aplikace, které ruší hlasitým poslechem ostatní děti v době osobního volna  (v poledním klidu, před spaním, po večerce)
 • pokud mají děti k dispozici i data, stahují videa (i nevhodná), která sledují a nechávají sledovat i ostatní děti, což je nežádoucí
 • volání a SMS využívají minimálně a z výše uvedených důvodů, o informování rodičů, vyplývá, že telefon nepotřebují
 • porušení zákazu bude bráno jako porušení táborového řádu a zařízení bude dítěti uschováno a předáno až na konci tábora
 • zákaz platí i pro: bluetooth reproduktory, tablety, notebooky, chytré hodinky a ostatní média přenášející obraz a zvuk.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy rodičů na táboře se z hygienických a výchovných důvodů nedoporučují !

  Návštěvy rodičů (zákonných zástupců) při akcích pro děti

      (vysvětlení, proč se nedoporučují  a ne zakazují návštěvy na táborech ARA)

   Rodiče dítěte mají právo kdykoli navštívit dítě v průběhu akce. Zároveň je ale potřeba, rodiče a další,  upozornit na možné psychologické následky  a pravidla takové návštěvy. Na celou věc se dá totiž dívat z mnoha úhlů pohledu.

   Psychologické následky takové návštěvy (z pohledu dětí).

 Situace:  děti jsou po obědě a sdělují si v pohodě zážitky z proběhlého dopoledne, někdo čte, někdo píše domů, někdo hraje stolní hry….atd. V okamžiku, kdy se objevíte u brány, Vás pozoruje 100 a více páru dychtivých očí. Tyto oči se ptají – jsou to naši? V případě, že ne, je 99 a více  párů  očí smutných. Jejich oči se ptají – a proč nepřijeli za mnou? V případě, že ano, jsou jedny oči  veselé, ale pouze do doby než návštěva odjede. Návštěva odjela. Všechny oči jsou smutné!

   Pravidla návštěv: (tak trochu pohled zákonný)

 1. a)  návštěvaprobíhá v rámci pravidel akce  a nesmí narušit běh akce (obvykle po obědě v poledním klidu u brány tábora)
 2. b) na žádost rodičů (zákonného zástupce) může dojít k dočasnému uvolnění dítěte z akce a to za těchto podmínek:

– písemně bude zaznamenána doba odchodu a doba příchodu dítěte do tábora a  vše bude potvrzeno podpisem zák. zástupce

– dítě rodičům předává výhradně zdravotník nebo vedoucí  (v době, kdy má toto v popisu práce)

– dítě nesmí být předáno nikomu jinému bez souhlasu rodičů (zákonného zástupce). V případě, že chcete, aby dítě navštívili prarodiče ..atd., dejte nám o tom  raději předem písemně vědět (viz. list  účastníka)

    V případě nějaké nepříznivé rodinné situace (rozvod, omezení styku nebo soudní zákaz styku jednoho z rodičů s dítětem, možnost zavlečení dětí jedním z rodičů do ciziny …atd.) nás také raději kontaktujte předem, abychom předešli nějakým nepříjemným situacím na táboře.

    V každém případě raději předem zavolejte (604 255 699), abychom Vám oznámili, zda děti nejsou např.: na výletě, na koupališti …atd. 

FOTODOKUMENTACE

 V průběhu tábora se snažíme hodně věcí zdokumentovat – nafotit, natočit – pro Vaši informovanost a pro propagaci.

 Přihlášením na tábor souhlasíte s pořizováním fotodokumentace a videa. Odkazy na úložiště, kam v  fotky postupně vkládáme, Vám budou poskytnuty v průběhu  daného tábora. Zároveň Vás budeme průběžně o dění na táboře informovat na Váš e-mail, který jste uvedli do přihlášky. 

DALŠÍ INFORMACE

 • Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
 • Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 • Objednatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (zejména, pokud se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení  omamných látek – viz TÁBOROVÝ ŘÁD 18).
 • Cena tábora nezahrnuje dopravu, úrazovou pojistku a pojištění storna zájezdu. Doporučujeme sjednat úrazovou pojistku, případně další pojistku pro případ storna pobytu.

 

 Další informace k táborům a případně odpovědi na Vaše dotazy můžete najít i ZDE.

 Pokud Vás zajímá něco jiného a nenašli jste odpověď na Vaše otázky, nebo se Vám je nechce hledat, napište nám nebo zavolejte. Rádi se Vám budeme věnovat.

 

Iveta Resslerová   tel.: 604 255 699   (pokud se nedovoláte, ozveme se Vám zpět)

Případně pište své  dotazy e-mailem iveta@ara-agentura.cz nebo přes  SMS.

 

 

 Tyto všeobecné informace a podmínky jsou platné od 1.11.2023.