.

Táborový řád

(kterým jsou povinni se účastníci tábora řídit)

1.) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit

2.) Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu vedoucího oddílu    se nevzdálím od oddílu a neopustím tábor nebo určený prostor.

3.) Všichni vedoucí jsou pro mne vlastně zástupci rodičů. Na táboře se  proto  budu řídit jejich radami a dbát jejich pokynů. Potřebuji -li pomoc, s důvěrou se na ně obrátím.

4.) Budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům akce i k sobě a ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům a hádkám.

5.) Sním všechno jídlo, o které jsem požádal. Jídlo nebudu vynášet z jídelny (letní jídelny na verandě). Vstup do kuchyně mi není dovolen. K pití budu používat jen nápoje určené vedoucím. Nebudu jíst žádné lesní plody, houby a pít vodu z neznámých zdrojů. 

6.) Budu šetřit zařízení a vybavení areálu RZ ARA. S vypůjčeným táborovým nářadím budu zacházet opatrně a šetrně. Vrátím ho vždy na své místo. Budu včas vracet vypůjčený sportovní a další inventář. V případě, že něco rozbiji, nahlásím to ihned svému vedoucímu a budu za to nést odpovědnost (viz. poplatky) 

7.) Bez vyzvání či povolení nevstoupím do cizího stanu, chatky nebo pokoje.

8.) Nebudu vstupovat  do kuchyně, přípravny jídel a skladů potravin.

9.) Inventář z chatek, pokojů a stanů není dovoleno vynášet ven a provádět jakékoliv  změny v uspořádání chatek a pokojů. 

10.) Za psaní po zdech a postelích bude účtováno 10,- Kč za každé písmeno (viz. poplatky). 

11.) Budu respektovat zákaz mobilních telefonů a ostatních zařízení přenášejících obraz a zvuk na táboře. V případě porušení zákazu  bude zařízení uschováno a předáno až na konci akce. 

12.) Budu respektovat zákaz sezení na zábradlí chatek.

13.) Při ubytování si první den ve vlastním zájmu zkontroluji jejich vybavenost  a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásím svému vedoucímu.  Při odjezdu uklidím místo svého ubytování dle pokynů vedoucích.

   – Chatky a pokoje  se předávají zametené (i pod postelemi)  s vysypaným košem. 

   – U chatek se dají  při předání v poslední den pobytu šuplíky na verandu.

   – Ve stanech se vyklepou matrace a posbírají papírky.

   – Kolem chatek, pokojů a stanů budou posbírané papírky!

14.) Svým blízkým napíšu dopis nebo pohled,  alespoň jednou týdně.

15.) Budu chránit les a přírodu, udržovat čistotu a pořádek v místě svého ubytování a v areálu celého tábora a jeho okolí.Odpadky budu odhazovat jen na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice  a  nádoby na tříděný odpad u hlavní budovy)!

16.) Budu dbát na osobní hygienu a čistotu nejen svou, ale i svého oděvu.Budu dodržovat zásady hygieny při použití WC, umýváren  a sprch (spláchnutí, čistota…atd.)!

17.) Onemocnění či zranění svoje nebo jiného dítěte ihned ohlásím vedoucímu oddílu nebo zdravotníkovi.  

18.) Budu respektovat  zákaz kouření a požívání jakýchkoliv omamných látek po celou dobu konání akce.

19.) Koupání bez dozoru vedoucího je zakázáno!!!

20.) Budu dodržovat  noční klid  od 22.00 do 7.00 hodin !!! 

Poplatky za ztrátu či zničení věcí

rozbité okno – chatka                                                                300,- Kč

rozbité okno – pokoj                                                                  600,- Kč

nápisy na zdech, postelích …atd.                                               10,- Kč/písmeno, znak

ztráta (zničení) košťátka                                                              50,- Kč

ztráta (zničení) lopatky                                                                 50,- Kč

poškození židle, postele, stolu…atd.               100 -1000,- Kč  dle náročnosti opravy

poškození celty u stanu (porušení impregnace spreji, natržení)

                                                                       500 -2000,- Kč dle náročnosti opravy 

míče                                                                100 – 500 Kč dle rozsahu ztráty či poškození

pálka na stolní tenis                                                                     100,- Kč

míček  na stolní tenis                                                                     10,- Kč

ostatní poškození podle dohody s hlavním vedoucím

 

          Sankční řád – který řeší přestupky účastníků akce.

 – prokázaná šikana jiných účastníků akce     –  možnost okamžitého vyloučení z akce

  (podle závažnosti přestupku)

– prokázané požívání jakýchkoliv omamných látek    – možnost okamžitého vyloučení z akce  (podle závažnosti přestupku)

– opuštění vymezeného prostoru            – napomenutí, při dalším napomenutí  vyloučení z akce

 

  Tyto a další přestupky řeší vždy pouze  hlavní vedoucí,  dle vlastního uvážení přiměřenými   prostředky, až  po možnost vyloučení účastníka z akce.