.

Táborový řád

(kterým jsou povinni se účastníci tábora řídit)

1.) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit

2.) Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu vedoucího oddílu    se nevzdálím od oddílu a neopustím tábor nebo určený prostor.

3.) Všichni vedoucí jsou pro mne vlastně zástupci rodičů. Na táboře se  proto  budu řídit jejich radami a dbát jejich pokynů. Potřebuji -li pomoc, s důvěrou se na ně obrátím.

4.) Budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům akce i k sobě a ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům a hádkám.

5.) Sním všechno jídlo, o které jsem požádal. Jídlo nebudu vynášet z jídelny (letní jídelny na verandě). Vstup do kuchyně mi není dovolen. K pití budu používat jen nápoje určené vedoucím. Nebudu jíst žádné lesní plody, houby a pít vodu z neznámých zdrojů. 

6.) Budu šetřit zařízení a vybavení areálu RZ ARA. S vypůjčeným táborovým nářadím budu zacházet opatrně a šetrně. Vrátím ho vždy na své místo. Budu včas vracet vypůjčený sportovní a další inventář. V případě, že něco rozbiji, nahlásím to ihned svému vedoucímu a budu za to nést odpovědnost (viz. poplatky) 

7.) Bez vyzvání či povolení nevstoupím do cizího stanu, chatky nebo pokoje.

8.) Nebudu vstupovat  do kuchyně, přípravny jídel a skladů potravin.

9.) Inventář z chatek, pokojů a stanů není dovoleno vynášet ven a provádět jakékoliv  změny v uspořádání chatek a pokojů. 

10.) Za psaní po zdech a postelích bude účtováno 10,- Kč za každé písmeno (viz. poplatky). 

11.) Budu respektovat zákaz mobilních telefonů a ostatních zařízení přenášejících obraz a zvuk na táboře. V případě porušení zákazu  bude zařízení uschováno a předáno až na konci akce. 

12.) Budu respektovat zákaz sezení na zábradlí chatek.

13.) Při ubytování si první den ve vlastním zájmu zkontroluji jejich vybavenost  a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásím svému vedoucímu.  Při odjezdu uklidím místo svého ubytování dle pokynů vedoucích.

   – Chatky a pokoje  se předávají zametené (i pod postelemi)  s vysypaným košem. 

   – U chatek se dají  při předání v poslední den pobytu šuplíky na verandu.

   – Ve stanech se vyklepou matrace a posbírají papírky.

   – Kolem chatek, pokojů a stanů budou posbírané papírky!

14.) Svým blízkým napíšu dopis nebo pohled,  alespoň jednou týdně.

15.) Budu chránit les a přírodu, udržovat čistotu a pořádek v místě svého ubytování a v areálu celého tábora a jeho okolí.Odpadky budu odhazovat jen na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice  a  nádoby na tříděný odpad u hlavní budovy)!

16.) Budu dbát na osobní hygienu a čistotu nejen svou, ale i svého oděvu.Budu dodržovat zásady hygieny při použití WC, umýváren  a sprch (spláchnutí, čistota…atd.)!

17.) Onemocnění či zranění svoje nebo jiného dítěte ihned ohlásím vedoucímu oddílu nebo zdravotníkovi.  

18.) Budu respektovat  zákaz kouření a požívání jakýchkoliv omamných látek po celou dobu konání akce.

19.) Koupání v řece či bazénu bez dozoru vedoucího je zakázáno!!!

20.) Budu dodržovat  noční klid  od 22.00 do 7.00 hodin !!! 

Poplatky za ztrátu či zničení věcí

rozbité okno – chatka                                                                300,- Kč

rozbité okno – pokoj                                                                  600,- Kč

nápisy na zdech, postelích …atd.                                               10,- Kč/písmeno, znak

ztráta (zničení) košťátka                                                              50,- Kč

ztráta (zničení) lopatky                                                                 50,- Kč

poškození židle, postele, stolu…atd.               100 – 1000,- Kč  dle náročnosti opravy

poškození celty u stanu (porušení impregnace spreji, natržení)

                                                                       500 – 2000,- Kč dle náročnosti opravy 

míče                                                                100 – 500 Kč dle rozsahu ztráty či poškození

pálka na stolní tenis                                                                     100,- Kč

míček  na stolní tenis                                                                     10,- Kč

ostatní poškození podle dohody s hlavním vedoucím

 

          Sankční řád – který řeší přestupky účastníků akce.

 – prokázaná šikana jiných účastníků akce     –  možnost okamžitého vyloučení z akce

  (podle závažnosti přestupku)

– prokázané požívání jakýchkoliv omamných látek    – možnost okamžitého vyloučení z akce  (podle závažnosti přestupku)

– opuštění vymezeného prostoru            – napomenutí, při dalším napomenutí  vyloučení z akce

 

  Tyto a další přestupky řeší vždy pouze  hlavní vedoucí,  dle vlastního uvážení přiměřenými   prostředky, až  po možnost vyloučení účastníka z akce.